Logo

Ukončení studia maturitní zkouškou

Aktuální informace ke konání nové maturitní zkoušky naleznete na stránkách www.msmt.cz nebo www.novamaturita.cz.
 


Maturitní zkoušky – jaro 2020

písemné zkoušky společné části MZ:

 • ČJL – písemná práce 8. 4., 8:00 hodin
 • ANJ – písemná práce 30. 4., 8:00 hodin
 • MAT – didaktický test 4. 5., 8:00 hodin
 • ANJ – didaktický test 4. 5., 13:00 hodin
 • ČJL – didaktický test 5. 5., 8:00 hodin

praktická část MZ:

 • IT4 dne 22. – 23. 4.
 • SD4 dne 22. – 23. 4.
 • ST4 dne 22. – 24. 4.
 • MS4 dne 21. – 23. 4.
 • ME4 dne 22. – 23. 4.
 • PO2 dne 23. 4.

ústní část MZ

 • MM4 dne 27. – 28. 5.
 • PO2 dne 29. 5.
 • ITD4 dne 18. – 20. 5.
 • ST4 dne 25. – 26. 5.

 

Detailní rozpis jednotlivých tříd ústních maturit v jarním termínu školního roku 2019/2020 bude zde zveřejněn na začátku měsíce května 2020.


Přihlašování k maturitní zkoušce

 1. Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

a) 1. prosince pro jarní zkušební období,
b) 25. června pro podzimní zkušební období.

 1. V přihlášce žák uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,
b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
d) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
f) označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné a profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny,
g) zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky,
h) požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury.

 1. K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení podle § 20. Toto doporučení se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona. K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.
 1. Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty uvedené v odstavci 2 písm. b) a c). Přihláška ke zkoušce podle § 81 odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců 1 až 3; v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - zkouška z českého jazyka a literatury

 1. Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.
 1. Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru