GDPR

GDPR

Informační povinnost správce

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si škola dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Hlaváčkem, e-mail: hlavacek.pavel@spssou-pe.cz, ID datové schránky:qcqudp8

2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci, musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám bude napomáhat chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Bc. Adam Ondrášek, e-mail: on-poradenstvi@email.cz

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Z jakého důvodu zpracovává příspěvková organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6. Nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

  • plnění smlouvy - čl. 6., písm. b) GDPR;
  • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, atd…) - čl. 6., písm. c) GDPR;
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni - čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

4. Kdy předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí zpracování dat).

5. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

6. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce (především dle schváleného archivačního a skartačního řádu).

7. Jaká mám práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžu uplatnit?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, tzn. že nás můžete požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě kladné odpovědi nás můžete požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací;
  • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

Na organizaci je možné se k uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů obracet emailem hlavacek.pavel@spssou-pe.cz, datovou schránkou ID datové schránky: qcqudp8 nebo můžete zvolit způsob osobní návštěvy organizace. Máme, ale za povinnost vás informovat, že svou totožnost musíte doložit, a proto Vás může pověřený pracovník vyzvat k předložení dokladu, který jednoznačně potvrdí vaší identitu (například OP, pas).

8. Kolik musím zaplatit a kdy se mi dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).

Organizace má povinnost vás informovat do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem obecního úřadu. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s vašimi osobními údaji, popřípadě nějakým způsobem porušujeme výše uvedené, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Související GDPR dokumenty

Příloha B2 - Základní informace o ochraně osobních údajů pro studenty
(19kB)

Otevřít DOCX

Příloha B3 - Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
(23kB)

Otevřít DOCX

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
(112kB)

Otevřít DOCX

Směrnice k využívání IT
(26kB)

Otevřít DOCX

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů pro školská zařízení
(54kB)

Otevřít DOCX