Informace k závěrečným zkouškám

Informace k závěrečným zkouškám

Závěrečné zkoušky - červen 2024 (školní rok 2023/24)

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Červen 2024 - učební obory


Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
Elektrikář 3. 6. 2024 od 7:55 hod 6. 6. 2024 od 7:00 17. 6. 2024
Elektrikář - dálková forma
3. 6. 2024 od 7:55 hod 6. 6. 2024 od 7:00 17. 6. 2024
Kadeřník 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. - 5. 6. 2024 od 7:00 18. 6. 2024
Truhlář 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. - 7. 6. 2024 od 7:00 19. 6. 2024
Strojní mechanik 3. 6. 2024 od 7:55 hod 7. 6., 10. 6. 2024 od 7:00 19. 6. 2024
Krejčí - dálková forma
3. 6. 2024 od 7:55 hod 7. 6., 10. 6.,11. 6. 2024 od 7:00 20. 6. 2024
Mechanik opravář motorových vozidel 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. 6. 2024 od 7:00 18. 6. 2024
Zemědělec - farmář 3. 6. 2024 od 7:55 hod 7. 6. 2024 od 7:00 18. 6. 2024
Opravář zemědělských strojů 3. 6. 2024 od 7:55 hod 5. - 6. 6. 2024 od 7:00 18. 6. 2024

Termín odevzdání přihlášek ke zkoušce na opravný nebo náhradní termín ČERVEN 2024 je do 30. 4. 2024 
Časový harmonogram ústní části a učebny pro konání písemné části budou zveřejněny po klasifikační konferenci za 2. pololetí.


Červen 2024 - maturitní obory


Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
Mechanik elektrotechnik (elektrikář) 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. 6. 2024 od 7:00 14. 6. 2024
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (truhlář) 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. – 6. 6. 2024 od 7:00 13. 6. 2024
Mechanik seřizovač (obráběč kovů) 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. – 5. 6. 2024 od 7:00 13. 6. 2024
Oděvní technik (krejčí) 3. 6. 2024 od 7:55 hod 4. – 6. 6. 2024 od 7:00 14. 6. 2024

Termín odevzdání přihlášek ke zkoušce na opravný nebo náhradní termín ČERVEN 2024 je do 30. 4. 2024 
Časový harmonogram ústní části a učebny pro konání písemné části budou zveřejněny po klasifikační konferenci za 2. pololetí.

Informace aktualizovány: 7. 3. 2024


Obecné informace o závěrečných zkouškách

 • Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 • Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
 • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
 • Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
 • V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:
 • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
 • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
 • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
 • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.
 • Žáci se ke konání zkoušky (písemná, ústní zkouška) dostaví ve vhodném společenském oděvu. Společensky oblečený student je určitě příjemným signálem pro zkoušejícího, oblečením student vyjadřuje, že zkouška je pro něj významná událost.

Klasifikace, náhradní termíny

 • Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník. Další termíny pro konání závěrečných zkoušek jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Oznámení je formou Přihlášky k závěrečné zkoušce (soubor .pdf, 156kB) a odevzdává se prostřednictvím sekretariátu školy.
 • Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky následovně:
  • prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5,
  • prospěl(a), jestliže žák nemá ze žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný,
  • neprospěl(a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný.
 • Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Jednotné zadání závěrečných zkoušek

 • Novela Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.
 • Aktuální oficiální informace naleznete na stránkách CERMATu.