Informace k závěrečným zkouškám

Informace k závěrečným zkouškám

Závěrečné zkoušky - zima 2022

Termíny závěrečných zkoušek v prosinci 2022 (obory L0+H) pro školní rok 2021 / 2022 - pouze přihlášení žáci

Upozornění: nejpozdější termín odevzdání přihlášek ke zkoušce na opravný termín PROSINEC 2022 je do 31. 10. 2022!

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Prosinec 2022 – učební obory


Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
Elektrikář 1. prosince 2022
od 7:55 hod - učebna č. 59 Friedova
--------------- 13. prosince 2022
od 9:55 hod (harmonogram)
Elektrikář - dálková forma
--------------- --------------- ---------------
Kadeřník --------------- --------------- ---------------
Truhlář
--------------- --------------- ---------------
Strojní mechanik 1. prosince 2022
od 7:55 hod - učebna č. 59 Friedova
--------------- ---------------
Mechanik opravář motorových vozidel --------------- --------------- ---------------
Zemědělec - farmář --------------- --------------- ---------------
Opravář zemědělských strojů --------------- --------------- ---------------

Upozornění: nejpozdější termín odevzdání přihlášek ke zkoušce na opravný termín PROSINEC 2022 je do 31. 10. 2022!

Prosinec 2022 – maturitní obory


Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
Mechanik elektrotechnik (elektrikář) 1. prosince 2022
od 7:55 hod - učebna č. 59 Friedova
--------------- ---------------
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (truhlář) --------------- 2. až 6. prosince 2022 od 7:00 hod - ruční dílna dřevo, Křemešnická 13. prosince 2022 od 9:55 hod (harmonogram)
Mechanik seřizovač (obráběč kovů) --------------- --------------- ---------------
Oděvní technik (krejčí) --------------- --------------- 13. prosince 2022 od 9:55 hod (harmonogram)

Upozornění: nejpozdější termín odevzdání přihlášek ke zkoušce na opravný termín PROSINEC 2022 je do 31. 10. 2022!

Informace aktualizovány: 7. 11. 2022


Obecné informace o závěrečných zkouškách

 • Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.
 • Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 • Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
 • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
 • Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
 • V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:
 • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
 • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
 • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
 • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.
 • Žáci se ke konání zkoušky (písemná, ústní zkouška) dostaví ve vhodném společenském oděvu. Společensky oblečený student je určitě příjemným signálem pro zkoušejícího, oblečením student vyjadřuje, že zkouška je pro něj významná událost.

Klasifikace, náhradní termíny

 • Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník. Další termíny pro konání závěrečných zkoušek jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
 • Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky následovně:
  • prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5,
  • prospěl(a), jestliže žák nemá ze žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný,
  • neprospěl(a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný.
 • Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Jednotné zadání závěrečných zkoušek

Snaha o sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky pro obory vzdělání ukončené výučním listem vznikla spontánně u některých odborných škol již v roce 2005. Hlavním problémem, na který školy poukazovaly, byla velmi rozdílná úroveň náročnosti zkoušky. Obsah zkoušky si totiž dle platné legislativy stanovovala každá škola sama, dle vlastních potřeb a podmínek. To v určitých případech vedlo k jejímu přílišnému zjednodušování a některé školy tak dostatečně neověřovaly všechny kompetence významné pro výkon dané profese.

 • Novela Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.
 • Aktuální informace naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.

Změna pravidel pro stanovení témat písemné zkoušky od školního roku 2017/2018

 • Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
 • V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.
 • V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:
 • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
 • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.
 • Výběr žáka ze tří témat se tímto ruší. V důsledku toho odpadá tisk tří témat pro každého žáka, což škole přinese úsporu materiálu na vytištění a kopírování zadání.