Informace k maturitám

Informace k maturitám

Maturitní zkoušky – jaro 2023

Praktická část MZ

 • DP4 dne 17. 4. 2023
 • ME4 ve dnech 17. a 18. 4. 2023
 • ST4 ve dnech 17. až 19. 4. 2023
 • OT4 ve dnech 17. až 19. 4. 2023
 • OD4 ve dnech 18. až 21. 4. 2023
 • IT4 ve dnech 20. a 21. 4. 2023
 • MS4 ve dnech 20. a 21. 4. 2023
 • PO2 dne 21. 4. 2023

Písemné práce profilové části MZ

 • ČJL dne 4. 4. 2023
 • ANJ dne 12. 4. 2023

Didaktické testy společné části MZ

 • MAT dne 2. 5. 2023 v 8:00 hodin
 • ANJ dne 2. 5. 2023 ve 13:30 hodin
 • ČJL dne 3. 5. 2023 v 8:00 hodin

Ústní část MZ

Informace aktualizovány: 15. 5. 2023


Přihlašování k maturitní zkoušce

1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

a) 1. prosince pro jarní zkušební období,

b) 25. června pro podzimní zkušební období.

2) V přihlášce žák uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,

b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,

c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,

d) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,

e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,

f) označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné a profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny,

g) zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky,

h) požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury.

3) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení podle § 20. Toto doporučení se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona. K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.

4) Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty uvedené v odstavci 2 písm. b) a c). Přihláška ke zkoušce podle § 81 odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců 1 až 3; v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.


Společná část maturitní zkoušky

Informace o zkoušce z českého jazyka a literatury

1) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.

2) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.


Témata profilové části

Témata ústních profilových zkoušek (předmětů) maturitní zkoušky pro školní rok 2022/23

Soubory si můžete stáhnout nebo otevřít ve formátu .pdf.

obor Informační technologie

obor Strojírenství

obor Dopravní prostředky

obor Mechanik elektrotechnik

obor Mechanik seřizovač

obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

obor Oděvní technik

obor Podnikání


Obsah profilové části

obor Informační technologie

 • Praktická zkouška z odborných předmětů – souhrnná práce zahrnující zejména předměty Počítačová grafika a Programování konaná formou praktické zkoušky
 • Technické a programové vybavení – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Strojírenství

 • Praktická zkouška z odborných předmětů – souhrnná práce zahrnující zejména předměty Konstruování na počítači, Strojírenská technologie a Stavba a provoz strojů konaná formou praktické zkoušky
 • Stavba a provoz strojů – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Dopravní prostředky

 • Praktická zkouška z odborných předmětů – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Praxe
 • Silniční vozidla – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Mechanik elektrotechnik

 • Praktická zkouška z odborného výcviku – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Odborný výcvik konaná formou praktické zkoušky
 • Elektrotechnika – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Mechanik seřizovač

 • Praktická zkouška z odborného výcviku – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Odborný výcvik konaná formou praktické zkoušky
 • Technologie – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 • Praktická zkouška z odborného výcviku – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Odborný výcvik konaná formou praktické zkoušky
 • Technologie – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Oděvní technik

 • Praktická zkouška z odborného výcviku – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Odborný výcvik konaná formou praktické zkoušky
 • Oděvní technologie – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

obor Podnikání (denní i dálková forma)

 • Praktická zkouška z odborných předmětů – souhrnná práce zahrnující zejména předmět Účetnictví
 • Ekonomika – zkouška konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Žáci všech maturitních oborů si mohou vybrat volitelný předmět Matematika+