Historie školy

Historie školy

Novodobá historie

Novodobá historie naší školy se píše od 1. 1. 2013, kdy došlo rozhodnutím Kraje Vysočina ke sloučení dvou samostatných škol – SPŠ a SOU Pelhřimov a SŠ Kamenice nad Lipou.

Výuka jednotlivých oborů SPŠ, SŠ či SOU zůstala v budovách původních škol.

Cílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.

Sloučená škola představuje jednu z páteřních škol, centrum odborného vzdělávání, kde její vznik přispěje k zefektivnění sítě středních škol v kraji.

Pro stávající žáky i zájemce o studium IT, strojírenských, dopravních, elektro, dřevařských, zemědělských oborů a oborů služeb, sloučení škol neznamená žádnou radikální změnu – oborová nabídka zůstává zachována. Všem žákům a zájemcům se otevírají nové možnosti v lepší prostupnosti mezi obory v rámci jednoho subjektu, v šanci na lepší vybavenost nejmodernějšími technologiemi a lepší provázanost studia s praxí, spočívající v efektivnější spolupráci školy s partnery – významnými zaměstnavateli v regionu i vysokými školami.

Škola si zachovává všechny objekty původních škol, svá pracoviště identifikovatelná adresou umístění: pracoviště Friedova 1469, pracoviště Růžová 34, pracoviště Křemešnická 298 a pracoviště Kamenice nad Lipou. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.

Strategickou vizí školy je politika kvality vzdělávání, protože „Odbornost má budoucnost.


Historie SPŠ a SOU Pelhřimov

Období 2004 – 2013 v bodech:

 • SPŠ a SOU Pelhřimov vznikla sloučením Střední průmyslové školy Pelhřimov a Středního odborného učiliště Pelhřimov dne 1. 7. 2004.
 • Od 1. 7. 2006 byl z důvodů platného školského zákona název školy změněn na Střední škola Pelhřimov.
 • Od 1. 9. 2006 byl otevřen nový studijní obor Informační technologie – aplikace osobních počítačů.
 • Od 1. 1. 2008 byla Střední škola Pelhřimov sloučena s Domovem mládeže a školní jídelnou ve Friedově ulici.
 • Od 1. 9. 2010 byl název školy změněn zpět na Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov.
 • 1. 1. 2013 došlo ke sloučení SPŠ a SOU Pelhřimov a SŠ Kamenice.

Historie Střední průmyslové školy Pelhřimov

Období 1965 – 2004 v bodech:

 • V roce 1965 byla zřízena SPŠ v Růžové ulici v Pelhřimově z původně dislokovaného pracoviště SPŠ Jihlava. Vyučovaným studijním oborem bylo Strojírenství, které se s inovacemi učí dosud.
 • Protože možnosti školních dílen přestaly časem dostačovat potřebám výuky, byl v lokalitě K Silu vybudován nový areál školních dílen – ten byl předán k užívání v roce 1975.
 • V roce 1982 ve škole začali studovat zahraniční studenti. Jejich studium bylo ukončeno v roce 1995.
 • Od roku 1991 je ve škole vyučován nový studijní obor Strojírenská technická administrativa a obor Silniční doprava.
 • 1. 7. 2004 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Pelhřimov a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Historie Středního odborného učiliště Pelhřimov

Období 1958 – 2004 v bodech:

 • V roce 1958 vznikla učňovská škola se širokou vzdělávací nabídkou. Učily se zde obory zámečník, soustružník, švadlena, pletařka, brašnář-sedlář, elektrikář, zedník, číšník, výrobce zapinadel, prodavač a holič.
 • V roce 1975 je uveden do provozu nový pavilon učňovské školy ve Friedově ulici a tři tělocvičny. Přestal být vyučován obor zedník, obor universální obraběč kovů nahradil obory zámečník a soustružník.
 • Výuka čtyřletého studijního oboru Mechanik seřizovač začala v roce 1976.
 • V roce 1980 vzniklo při n.p. Agrostroj Pelhřimov Střední odborné učiliště, které zajišťuje teoretickou i praktickou výuku a výchovu mimo vyučování.
 • V roce 1981 učiliště přestává zajišťovat výuku kuchař číšník, které přechází na SOU společného stravování.
 • Od roku 1990 je škola samostatným právním subjektem. Po krátkém období hledání koncepce dochází k významné transformaci vzdělávacího programu. Škola reaguje na potřeby trhu práce, na zájmy a potřeby žáků a rodičů.
 • Od roku 1993 se začíná vyučovat čtyřletý studijní obor Operátor oděvní výroby a tříletý obor Kadeřník.
 • V roce 1999 přibyl v nabídce oborů čtyřletý Mechanik elektronik a od roku 2003 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.
 • 1. 7. 2004 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Pelhřimov a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Historie Střední školy Kamenice nad Lipou

Období 1960 – 2013 v bodech:

 • Škola vznikla v roce 1960, kdy po svých předchůdkyních, Odborné škole hospodářské a Zimní rolnické škole, získala školní budovu v bývalém okresním úřadu.
 • Za dobu své existence prošla řadou změn, měnili se zřizovatelé, měnily se učební i studijní obory, ale vždy byly nosným programem zemědělské obory, později rozšířené o obory strojírenské a obory služeb. I dnes lze téměř s určitostí říci, že i v blízké budoucnosti bude vzdělávací nabídka rozšířena směrem k rozvoji venkovského osídlení a potřebám regionu.
 • Od roku 1977 vedle oborů řemeslných probíhá ve škole rovněž studium ukončené maturitní zkouškou.
 • 1. 1. 2013 došlo ke sloučení SPŠ a SOU Pelhřimov a SŠ Kamenice.