Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců všech tříd, kteří mohou jeho prostřednictvím předkládat vedení školy různé návrhy a podněty a přímo se podílet na dění ve škole, jejím provozu i záležitostech spojených s výukou či prostředím školy.

Stanovy školního parlamentu

  • Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být za přítomnosti třídního učitele nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
  • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
  • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
  • Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
  • Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.
  • Práce školního parlamentu nebude pouze formální, náplní práce bude nejen řešení problémů školy, ale také podněty a návrhy žáků vedoucí k zkvalitnění výuky.

Stanovy schváleny v Pelhřimově dne 19. 10. 2012