Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov (dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o výchovu mládeže a práci školy.

Sídlo spolku

Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov

Statutární orgán - rada

Předseda - Ing. Milan Běle
Místopředseda - Ing. Olga Bartošková
Pokladník – Ing. Helena Kubíková
Člen – pí. Eliška Švarcová
Člen – Ing. Miroslava Hanusová
Člen – p. František Snížek
Člen – pí. Ivana Hronová

Kontaktní osoby

Ing. Bartošková, e-mail: bartoskova.olga@spssou-pe.cz, tel. 565 349 418
Ing. Hanusová, e-mail: hanusova.miroslava@spssou-pe.cz, tel. 565 432 110

Činnost

Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:

  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
  • přispívá žákům na vstupné na kulturní a vzdělávací akce pořádané školou, příspěvek na turistický kurz a na organizaci závěrečných a maturitních zkoušek
  • podporuje talentované žáky (odměny pro mimořádně úspěšné žáky)
  • podporuje propagaci všech oborů školy

Členský příspěvek na školní rok činí 300 Kč. Příspěvek vybírá třídní učitel na začátku školního roku.

Každá třída má zvoleného svého důvěrníka, který seznamuje ostatní rodiče na třídních schůzkách s činností a hospodařením Spolku.