Projekt DUO stolní fotbal (2007)

Projektu DUO stolní fotbal se zúčastnilo 7 studentů oboru Truhlář z německé školy Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule a 8 studentů oboru dřevo z české školy Střední škola Pelhřimov. Projekt se konal na naší škole v termínu 26. 11. - 30. 11. 2007.

V projektu se zhotovovalo 7 stolních fotbálků, každý podle jiného návrhu studentů, většina materiálů byla z masivního dřeva (buk, javor), bylo tedy vytvořeno 7 skupin studentů po 2, v každé 1 německý a 1 český student, jazykem komunikace byla angličtina a němčina.

Cílem projektu bylo navrhnout, společně naplánovat výkresovou dokumentaci a vyrobit DUO stolní fotbal. Volba konstrukce, technologie a materiálů byla hlavním úkolem studentů. Byly dodrženy zásady značení a výkresy jsou zpracovány přehledně, z hlediska dispozičního se vyskytují pouze drobné nedostatky, z hlediska konstrukčního jsou to originální myšlenky. Zástupci nemocnic vybrali ten nejlepší návrh studentů, a ten byl odměněn. Fotbálky byly pak vyhodnoceny a slavnostně předány jednotlivým představitelům organizací dětských oddělení nemocnic v Pelhřimově, Jihlavě a Havlíčkově Brodě vždy po dvou kusech.

Výsledkem projektu je také poznání místních kulturních památek v jednotlivých zemích a řemeslných dovedností v kraji Vysočina. Někteří studenti navázali trvalé kontakty a přátelství s kolegy, které bude pokračovat i po skončení projektu.

Hlavním přínosem pro česko-německou spolupráci bylo poznání místních zvyklostí a dovedností v oboru dřevo. Byla dohodnuta další spolupráce obou škol na dalších projektech s mládeží, ale i na úrovni výměny pedagogů. Vytvoření nových projektů v oblasti dřeva na evropské úrovni: European Games Pool – Möbel für Spiele.

Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům, Dřevozpracujícímu Družstvu Lukavec a panu řediteli Ing. Jaroslavu Plášilovi za velkou podporu tohoto projektu. Tento projekt měl nejen velký přínos pro naší další spolupráci s německými partnery, ale fotbálky také budou krátit dlouhé chvíle dětským pacientům v nemocnicích.

zprávu vypracoval koordinátor projektu Ing. Rostislav Kostka

Podpořeno Rozvojovým fondem města Pelhřimov a Česko-německým fondem budoucnosti.

Rozvojový fond města Pelhřimov   Česko-německý fond budoucnosti