AŠDV - účast školy

Projekt Adaptabilní škola - další vzdělávání je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v období 25.11.2005 – 24.11.2007.


V rámci naší školy nejdříve vznikl podnikatelský záměr školy - marketingový plán, který zmapoval situaci regionu Pelhřimovska z hlediska vstupu na vzdělávací trh mezi ostatní subjekty nabízející vzdělávací programy. V něm se promítly potřeby podnikatelské a zaměstnavatelské sféry.

Bylo jednáno se zástupci firem především z personálních odděleních a z celého regionu Pelhřimovska jako je Edscha Bohemia s.r.o, Conteg, spol.s.r.o, Agrostroj Pelhřimov, Montana s.r.o., Pacovské strojírny a.s., DH Dekor spol.s.r.o., TVD Pelhřimov, Profil nábytek a Úřad práce Pelhřimov. Podklady od těchto firem byly použity v marketingovém plánu.

Dále v něm byly vytvořeny východiska podnikatelského záměru, strategický plán školy a charakteristika podnikání a zdroje informací. Toto vše bylo v úvodní části jako základní myšlenky záměru.

Mezi technickou a operativní část patřila analýza trhu s analýzou zákazníků, strategickou mapou, obchodním teritoriem, průzkumem dodavatelů, analýzou konkurence, analýzou SWOT, vnitřní organizace výuky,obecné prodejní podmínky, prodejní plán.

Mezi kvantitavní část tohoto marketingového plánu pak patřila ekonomická a finanční proveditelnost se vstupními zdroji, nutnými investicemi a kalkulací aktivit.

Manažer projektu byl v rámci tohoto projektu proškolen pro tvorbu marketingového plánu. Obsah tohoto marketingového plánu školy byl dvakrát konzultován a ohodnocen odborníkem.

Mezi další patřila školení lektorů, kterých se zúčastnili z naší školy 3 pedagogičtí pracovníci. Zde se naučili konstrukci a tvorbu metodiky vzdělávacích programů.

Na těchto základech pak vznikly 2 vzdělávací programy:


1. Robotizované pracoviště

Je určen především pro pracovníky strojírenských firem pracující v oblasti robotiky. Takovou firmou v regionu Pelhřimovska je Agrostroj Pelhřimov.

Ve spolupráci s lektorem Ing. Petrem Hostičkou z firmy Agrostroj Pelhřimov vznikl vzdělávací program zaměřen na potřebu firmy pro svářecí robotizovaná pracoviště. Jedná se o program na průpravu kvalifikovaných pracovníků z oboru strojírenství.

Nejdříve vznikla charakteristika vzdělávacího programu s profilem kompetencí účastníka tohoto vzdělávací programu. Na základě toho pak vznikl učební plán s 34 hodinami a 3 hodinami na ověření znalostí. Ing. Hostička vytvořil vzdělávací učební text pro potřeby účastníků, navrhl způsob výuky, potřebné pomůcky pro výuku.

Výuka programu se dělí na teoretickou část v prostoru učebny a na praktickou část na reálných pracovištích v provozu s roboty.

Přidanou hodnotou je moderní technologie a udržitelný rozvoj lidských sil.

V teoretické části se především jedná filosofie počítače řízeného robota, bezpečnost práce, přehledy funkcí pro programování dráhy, svařovací parametry. V praktické části je to pak přímé ovládání svařovacího robota.

Na tomto vzdělávacím programu proběhlo pilotní ověření s počtem účastníků 9 na základě smlouvy na pilotní ověření. Jeho průběh dokumentují fotografie.

V testu a v praktických zkouškách byli úspěšní všichni účastníci pilotního ověření. Dále následoval dotazník účastníků k tomuto vzdělávacímu programu jako zpětná vazba kde jednotlivý účastníci odpovídali na otázky týkající se kvality a obsahu výuky. Na závěr proběhlo slavností předání certifikátů.

Díky tomuto vzdělávacímu programu se firmě Agrostroj Pelhřimov rozšířil počet kvalifikovaných pracovníků. Pracovníci na úspěšném vykonání zkoušky byli finančně zainteresováni.


2. Základy strojírenské gramotnosti

Je určen pro pracovníky strojírenských firem, kteří mají vzdělání v jiném oboru než strojírenském ( např. kuchař, cukrář…). Tito pracovníci pro potřeby příslušné firmy potřebují mít pro svou práci jisté nejzákladnější představy z oblasti strojírenství pro technické myšlení.

Tento vzdělávací program je modulovou záležitostí, skládající se z několika částí (výrobků). Jednotlivé moduly se nechají přidávat a odebírat tak jak si je jednotlivé firmy, zákazníci přejí. Pro úvod jsou vytvořeny 3 moduly:

1. Technická dokumentace, 9 hod.

Má v obsahu průměty, kótování a jejich významu, tolerance rozměru a jejich souvislosti (např. drsnost), tolerance tvaru a polohy

2. Konvenční strojní obrábění, 12 hod.

Zde jsou účastníci školeni v základech bezpečnosti práce, principy a ukázky soustružení a frézování pro konvenční způsob, pouštění strojů, význam řezné kapaliny, nástroje, kontrola rozměrů, samostatná výroba jednoduchých ploch.

3. Kontrola a měření, 9 hod.

Tato část má v obsahu význam měření, měření základní tvarů, péče o měřidla, přesnosti, základní praktická měření jednoduchých dílců.

Obsah jednotlivých částí se dá dále doplňovat a měnit dle potřeb. Na základě testu ze všech částí je vydán certifikát o úspěšném absolvování.

Jako přidaná hodnota je zde moderní technologie. Vzdělávací program je ohodnocen po stránce odborné jiným nezávislým expertem.


Workshop

Dne 5. 6. 2007 se konal v prostorách školy v nově vytvořené učebně CNC workshop.

Účastnilo se se 6 zástupců firem, 1 zástupce z Městského úřadu Pelhřimov, 1 zástupce z Okresní hospodářské komory, 2 zástupci z Úřadu práce Pelhřimov.

Program byl:

  • Úvod
  • Seznámení se Střední školou (Ing. Jaroslav Plášil - garant partnera)
  • Prezentace AŠDV a vzdělávací programy SŠ Pelhřimov, marketingový plán školy, prezentace v Powerpointu (Ing. Jiří Kotrč - manager DV)
  • Demonstrace CNC učebny včetně robotizovaného pracoviště , jako pomůcky pro vznik 3.vzd. programu dle marketingového plánu (p. Florián - lektor vzdělávání)
  • Diskuze
  • Závěr

Adaptabilní škola