Adaptabilní škola - další vzdělávání (AŠDV)

Projekt Adaptabilní škola - další vzdělávání je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v období 25. 11. 2005 - 24. 11. 2007.

Partnery projektu je 11 středních odborných škol zřizovaných krajem, 4 z nich jsou technicky zaměřené, 2 stavebně, 2 zemědělsky a 3 jsou zaměřené na obchod, podnikání a služby. S těmito školami bezprostředně spolupracuje dalších 8 středních škol s obdobným zaměřením.


Zaměření a cíl projektu

Pro dospělé, kteří již opustili počáteční vzdělávání, není vždy účelné doplňovat si vzdělání při dlouhém distančním formálním studiu. Kratší kurzy přizpůsobené svými metodami a rozvržením dospělým jsou proto vítanou možností jak získat potřebné znalosti dle požadavků zaměstnavatelů nebo situace na trhu práce.

Účast dospělých v rozmanitých vzdělávacích aktivitách zakončená získáním certifikátu vede nejen k jejich osobnímu rozvoji, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a vyšší udržitelnosti pracovního místa, ale posiluje i vzdělanostní potenciál kraje a tím i jeho přitažlivost pro investory.

Kraj jako zřizovatel středních a vyšších odborných škol má zájem na tom, aby tyto školy využily svůj potenciál i pro vzdělávání dospělých.

Globálním cílem projektu proto tedy je: "Přispět k rozvoji nabídky vzdělávání dospělých odpovídající potřebám znalostní společnosti ve středních školách a vyšších odborných školách v kraji Vysočina."


Aktivity projektu

Za tímto účelem probíhá vzdělávání odborných pracovníků - manažerů dalšího vzdělávání a lektorů a jsou připravována kontaktní místa. Takto vyškolení pracovníci připravují vzdělávací kurzy pro dospělé v délce 30 - 150 hodin, z nichž polovina bude v rámci projektu pilotně ověřena. Kurzy jsou připravovány ve spolupráci s firmami, aby jejich zaměření odpovídalo potřebám zaměstnavatelů.

Vzdělávací programy připravované v rámci projektu se zaměřují na rozvíjení obecně odborných profesních dovedností a znalostí jednotlivců dle konkrétních potřeb trhu práce v území.

Kurzy budou obsahovat alespoň jedno ze tří obecně prospěšných témat: životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, moderní technologie a postupy, rovné příležitosti.


Přínos projektu

Velké školy zapojené do projektu mohou klientům nabídnout institucionální stabilitu, prostorové kapacity, územní dostupnost a výhody síťové spolupráce. Samy díky zapojení do projektu posílí nejen komunikaci a spolupráci s firmami, úřady práce a hospodářskými či agrárními komorami, ale i svůj regionální význam a prospěšnost.

Zkušenosti ze vzdělání dospělých a přípravy programů navíc mohou mít pozitivní zpětný vliv na počáteční vzdělávání.

Firmám přináší zapojení do projektu kromě zvýšení jejich prestiže snazší dostupnost nabídky profesního vzdělávání a především zvýšení standartu péče o rozvoj vlastních zaměstnanců a snazší získávání nových pracovníků.

Školy i firmy mají díky vzájemné spolupráci také větší předpoklad k získání podpory z programů vyžadující spolupráci s regionálními partnery.


Vstupy, výstupy / Výsledky a cíl projektu

Adaptabilní škola - vstupy a výstupy

Garant projektu
RNDr. Kamil Ubr
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení koncepce vzdělávání
Tolstého 15, 586 01, Jihlava

Kontaktní osoba
Alena Zítková, DiS.
Zitkova.a@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 851


Přehled škol, vzdělávacích programů a kontaktů na manažery dalšího vzdělávání

Střední průmyslová škola Třebíč

Zdeněk Borůvka, zboruvka@spst.cz, 568 828 259

 • Kurz obsluhy CNC strojů
 • Základní strojírenské znalosti a dovednosti

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

Jan Fiksa, j_fiksa@sou.zdas.cz, 566 643 293

 • Řídící systémy a obsluha CNC strojů
 • Moderní strojírenské technologie využívající ICT

Střední škola Pelhřimov

Ing. Jiří Kotrč, kotrc.jiri@spssou-pe.cz, 565 349 410

 • Robotizované pracoviště
 • Základy strojírenské gramotnosti

Střední škola technická Jihlava

Mgr. Josef Váca, vaca@soupol.ji.cz, 567 584 309

 • Technologie vstřikování plastů
 • Pneumatika a elektropneumatika v praxi

Střední škola stavební Jihlava

Petr Quitta, pquitta@isss-ji.cz, 567 578 571

 • Obkládačské práce
 • Montáž suchých konstrukcí

Střední škola stavební Třebíč

Ing. Zdeněk Menoušek, menousek@spsstrebic.cz, 568 609 433

 • Navrhování pozemních staveb pomocí počítačových programů
 • Tesařské konstrukce pozemních staveb

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Libor Kopecký, kopecky@ssos-ji.cz, 567 587 422

 • Pracovníci ve zdravotnictví
 • Vedení obchodní korespondence v angličtině

Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Ing. Ivan Hnízdil, hnízdil@oatrebic.cz, 568 842 851

 • Základy účetnictví a daní při podnikání
 • Vedení cizojazyčné obchodní korespondence (angličtina, němčina)

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Ing. Jana Dubnová, dubnova@oahshb.cz, 569 421 182

 • Základy účetnictví
 • Profesionální asistentka

Vyšší odborná škola, Střední zemědělská a technická škola, Bystřice nad Pernštejnem

Ivo Solař, solar.ivo@seznam.cz, 737 947 480

 • Integrovaný management
 • Využití expertních systémů a aplikovaných programů v zemědělské praxi

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Ing. Miroslav Červený, m.cer(zavináč)sos-humpolec.cz, 565 381 419

 • Program základních zemědělských činností
 • Podnikání, účetnictví, daně

Adaptabilní škola