Adaptabilní škola - počáteční vzdělávání (AŠPV)

Projekt Adaptabilní škola - počáteční vzdělávání je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v období 25. 11. 2005 – 24. 11. 2007.

Partnery projektu je 9 středních odborných škol zřizovaných krajem, 4 z nich jsou technicky zaměřené, 1 stavebně, 2 zemědělsky a 2 jsou zaměřené na obchod, podnikání a služby.


Zaměření a cíl projektu

V dnešní době přetrvává problém zaměstnávání čerstvých absolventů, kteří úspěšně ukončili studium. Hlavními příčinami této situace jsou např. chybějící praktické zkušenosti, neochota absolventů přizpůsobit se specifickým požadavkům zaměstnavatele a nechuť zaměstnavatelů zaměstnat člověka bez praxe a pracovních návyků.

Globálním cílem projektu proto tedy je: "Posílení zaměstnatelnosti žáků středních škol kraje Vysočina přizpůsobením vzdělávacích programů individuální profesní orientaci žáků a potřebám zaměstnavatelů".

Projekt také klade důraz na rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli a vytváří podmínky, které umožňují školám pružně reagovat na změnu poptávky po absolventech na trhu práce – školy se rychleji adaptují na nové podmínky.


Aktivity projektu

Posílení zaměstnatelnosti žáků spočívá v těchto aktivitách:

  • úprava učebních dokumentů
  • přiblížení výuky praxi
  • proškolení učitelů
  • poradenství
  • spolupráce s úřady práce

Od začátku projektu byly zahájeny činnosti související s úpravou učebních dokumentů, podle kterých partnerské školy 1. 9. 2006 zahájily realizaci výuky společného oborového základu v 1. ročníku studia. Úpravy učebních dokumentů byly realizovány ve spolupráci s odbornými pracovníky Národního ústavu odborného vzdělávání a mají pomoci zvýšit míru kvalifikovaného rozhodování žáků o vlastní studijní či profesní orientaci.

Změna učebních dokumentů se týká i zajištění souvislé praxe ve firmách pro žáky odborných škol v posledních ročnících studia. Zajištění souvislé praxe je uskutečňováno na základě rozvojového partnerství mezi školou a zaměstnavateli.

V návaznosti na tyto úpravy byly proškoleni učitelé, instruktoři praxe a pedagogičtí pracovníci v různých oblastech potřebných pro kvalitní realizaci výuky.

Každá partnerská škola zřídila poradenské pracoviště a vyčlenila poradce pro volbu povolání, jejichž úkolem je provádět pracovní diagnostiku, analyzovat možnosti pracovního uplatnění žáků škol, komunikovat se zaměstnavateli či úřadem práce a pomáhat absolventovi se kvalifikovaně rozhodnout.


Přínos projektu

Školy zapojené do projektu pomohou žákům je lépe vybavit pro vstup na trh práce a umožní jim kvalifikované rozhodování o svém studijním či profesním uplatnění. Možnost individuální volby profesní orientace posiluje téma zodpovědnosti žáků v přístupu ke studiu. Žák je nucen více přemýšlet o tom, čeho chce při studiu a po jeho ukončení dosáhnout.

Školy díky zapojení do projektu posílí nejen komunikaci a spolupráci s firmami a úřady práce, ale i svůj regionální význam a prospěšnost. Firmám přináší zapojení do projektu kromě zvýšení jejich prestiže i možnost ověření si přímo v praxi potencionálního zaměstnance.


Garant projektu
RNDr. Kamil Ubr
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení koncepce vzdělávání
Tolstého 15, 586 01, Jihlava

Kontaktní osoba
Alena Zítková, DiS.
zitkova.a@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 851

Adaptabilní škola