Erasmus+ Teacher Training (2019-2020)

V našem projektu pro učitele proběhne jeden typ aktivity, a to sice kurz anglického jazyka.

Cílové skupiny jsou dvě: vyučující anglického jazyka a vyučující odborných předmětů, kteří zavádějí do své výuky bloky a materiály v anglickém jazyce, tj. učí metodou dvojjazyčného vzdělávání CLIL.

Kurz pro vyučující anglického jazyka bude v jazykové škole ve Velké Británii, na jihozápadě Anglie ve městě Sidmouth. Zde mezinárodní jazyková škola Sidmouth International School nabízí specializované kurzy přímo pro vyučující anglického jazyka z cizojazyčných zemí. Účastnicemi budou dva vyučující, kteří si vybrali nejintenzivnější verzi tohoto kurzu pro pedagogy: 28 lekcí týdně, celkem dvoutýdenní kurz. Kurz řeší specifické potřeby učitelů anglického jazyka: metodologie, jazykový rozvoj, vzdělávací technologie a materiály, vzdělávací techniky (CLIL, gamifikace, low tech metody), výměna dobré praxe s ostatními frekventanty kurzu, diskuze a konverzace. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku odpoledne a dopoledne, večery budou vyhrazené na individuální či skupinový kulturní a volnočasový program a samostudium.

Kurz pro vyučující odborných a teoretických předmětů proběhne na jazykové škole GSE na Maltě. Účastní se ho 5 vyučujících teoretických předmětů. Tito pedagogové plánují vyučovat některé tematické bloky ve svých předmětech v angličtině metodou CLIL a k její implementaci potřebují lepší orientaci v této metodě a zlepšení svých jazykových znalostí. Předkládaným projektem navazujeme na tuto dlouhodobou snahu školy o CLIL výuku a tentokrát vyšleme na kurz cílený přímo na učitele, kteří vyučují metodou CLIL. Forma bude opět dvoutýdenní, 30 lekcí týdně v malých skupinách. Kurzu bude předcházet rozřazovací test první den kurzu, takže adekvátní obtížnost kurzu bude tímto zaručena. Požadovaná vstupní úroveň frekventantů je B1, což odpovídá úrovni vybraných účastníků.

Zamyšlený projekt nám poslouží v těchto našich dlouhodobých cílech strategického rozvoje. Projekt přináší našim učitelům nové zkušenosti a znalosti v angličtině a ve výuce angličtiny, které mohou uplatnit ve své výuce a tím zvýšit její atraktivitu a efektivitu pro žáky. Dále mohou poznatky a příklady dobré praxe, které učitelé během pobytu nashromáždí, sdílet se svými kolegy na naší škole a tím přispět ke zvýšení kvality i jejich výuky. Angličtina je klíčovým jazykem dnešního světa, moderní a CLIL výuka a kvalita výuky anglického jazyka zvyšuje atraktivitu školy pro zájemce o studiu. Během pobytu si pedagogové dále ověří kvalitu své jazykové výbavy, což zároveň může posloužit jako motivace pro ně a všechny členy pedagogického sboru k dalšímu jazykovému rozvoji. Tím, že realizujeme další projekt v těsné návaznosti na běžící projekt z roku 2018/19, umožňujeme systematický profesní rozvoj členům pedagogického sboru a dosahování vyšší úrovně odbornosti ve výuce.

Dále poslouží projekt jako motivační prvek pro všechny učitele naší školy, jestli odborných předmětů nebo angličtiny, k jejímu dalšímu profesnímu a jazykovému rozvoji.

Výsledky projektu zahrneme do prezentací a propagačních materiálů o naší škole, chceme je také představit v následném školním roce a prezentovat se na výstavách a burzách škol a při dni otevřených dveřích školy.

Erasmus+


Závěrečná zpráva z programu Erasmus+ pro české učitele

Kurz, který jsem absolvovala na jazykové škole Gateway na Maltě, byl zaměřený pro učitele anglického jazyka. Proto byl tento kurz rozdělen na tři hlavní časti a to, anglická slovní zásoba, metodologie a konverzace.

Pro mě byl velikým přínosem výuka rodilou mluvčí, která již několik let sama vyučuje cizince angličtinu. Díky své zkušenosti nám vysvětlovala, jaké problémy nesou učebnice anglického jazyka a kde tkví nepochopení významů anglických slov či slovních spojení pro nerodilé mluvčí.

Lektorka byla skvělá, nosila nám zajímavé materiály a byla vždy otevřena k diskuzi.

Kurz nebyl náročný, ale velmi zajímavý a obohacující.

Bydlela jsem v rodině staršího páru s polopenzí. Snídaně tvořil toust s máslem a večeře byly rozmanitější. Co mi vadilo, bylo to, že paní domácí chová papoušky, kteří jsou zvyklí létat volně po domě.

Ve škole mají klimatizaci, knihovnu, recepci, automat na kávu, ale chybí možnost si zakoupit nějaký menší občerstvení.

Sama na sobě pociťuji, že u mě došlo k velkému posunu v porozumění a vnímají anglického jazyka.

Mgr. Martina Zahradníková Ph.D.